lgcdtrenlung

Bulông lục giác chìm đầu trụ ren lửng